Associate Dean Office

Dr. Hashem Marzouki

Dr. Hashem Marzouki

Associate Dean Clinical Affairs
Tahani Al Fudhail

Tahani Al Fudhail

Administrative Supervisor
Sarah Khalid Nawwab

Sarah Khalid Nawwab

Associate Dean’s Office - Clinical Afairs
Hessah Al Mutairi

Hessah Al Mutairi

Admin Assistant III
Reem Alsulami

Reem Alsulami

Office Assistant
Majid Al Malki

Majid Al Malki

Office Assistant
Jameel Alkhatabi

Jameel Alkhatabi

Office Assistant